Politika podjetja

Podjetje Kovinc d.o.o. je opredelilo in sprejelo politiko kakovosti, okoljsko politiko in politiko varnosti in zdravja pri delu kot sestavni del politike vodenja podjetja v skladu z:

 • osnovnim namenom oziroma poslanstvom podjetja to je razvoj, proizvodnja in prodaja kovinske notranje in zunanje opreme, kovinskih konstrukcij, kovinske opreme voznega omrežja za elektrifikacijo železnic in storitev ključavničarstva ter strojnega preoblikovanja kovin,
 • smerjo razvoja podjetja to je povečevanje tržnega deleža in pridobivanje novih odjemalcev,
 • osnovno vizijo napredovanja in izboljševanja to je v praksi uveljavljati inovacije in nove tehnološke postopke ter s tem povečevati kakovost izdelkov in storitev ter večati produktivnost,
 • osnovnim principom, da je ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje zaposlenih med najvišjimi prednostmi v podjetju,
 • namenom, da bo podjetje dosegalo najboljše rezultate pri izdelavi izdelkov in izvedbi storitev ob optimalni uporabi osnovnih ter pomožnih materialov z minimalno možno obremenitvijo okolja,
 • namenom, da bo podjetje dosegalo najboljše rezultate pri izdelavi izdelkov in izvedbi storitev ob preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb ali zdravstvenih težav zaposlenih.

V skladu z zavezanostjo vodstva in zaposlenih za vodenje kakovosti, varovanju okolja ter obvladovanju tveganj varnosti in zdravja zaposlenih pri opravljanju del izvajamo naslednje aktivnosti za nenehno izboljševanje sistema vodenja:

 • izpolnjujemo zakonodajne in druge zahteve na področju kakovosti, ravnanju z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu za industrijske dejavnosti ter storitve,
 • zastavljamo si realne cilje kakovosti, okoljske cilje in cilje VZD za katere si prizadevamo da jih realiziramo,
 • zagotavljamo primerne in zadovoljive vire, vključujoč usposabljanje, za doseganje trajne skladnosti z zastavljeno politiko in cilji,
 • ocenjujemo uspešnost podjetja glede na postavljeno politiko in cilje ter iščemo možnosti izboljševanja vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja VZD,
 • vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema vodenja z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti na področju kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu,
 • informiramo in sodelujemo z zainteresiranimi stranmi na področju vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.

Vodstvo je zavezano za uresničevanje zahtev kakovosti izdelkov, stalno zmanjševati negativne vplive naših dejavnosti na okolje, s poudarkom na racionalni rabi energentov, ravnanju z odpadki in izboljševanju delovnega okolja ter preprečevati tveganja za varnost in zdravje zaposlenih, s poudarkom na preventivnem delovanju in izboljševanju.

Lahovče, 09.05.2016

Kovinc d.o.o.
Direktor: Damjan Žvelc